24 feb. 2010

Manuale de Fizică

Vreţi să cunoaşteţi tainele Fizicii? Doamna profesoară Ioja Petronela, împreună cu soţul ei, vă vin în ajutor cu două manuale pentru clasele a VI-a şi a VIII-a. Ele au fost tipărite la Editura Universităţii Aurel Vlaicu Arad.

Recenzie,

Asupra cărţii cu titlul „Fizică – caiet de exerciţii pentru clasa a VI-a” având ca autori pe Petronela Ioja şi Ioan Ioja

Lucrarea propusă spre publicare abordează un segment deficitar dar extrem de util în educaţia ştiinţifică a elevilor şi anume cel al aplicaţiilor legilor şi fenomenelor fizice, constituind un material extrem de util atât pentru elevi cât şi pentru profesori în activitatea la clasă sau în activităţi individuale ce presupun perfecţionarea şi aprofundarea cunoştinţelor de fizică.
În clasa a VI-a elevii parcurg şi asimilează noţiunile de bază pentru învăţarea fizicii prin abordarea celor patru arii tematice de bază ale fizicii clasice grupate fenomenologic: Fenomene mecanice, Termice, Electrice şi Magnetice, Optice. Prin întreaga sa structură, primul an de studiu în domeniul fizicii urmăreşte să atragă elevii spre ştiinţă şi să îl familiarizeze cu noţiunile esenţiale din fizică (măsurare, relaţia cauză – efect, etc.).
Prezenta lucrarea este structurată pe 5 capitole iar în prima parte elevilor li se propune un test predictiv care are rolul de a verifica nivelul cunoştinţelor dobândite de către elevii la finalizarea claselor primare în domeniul ştiinţelor exacte. Fiecare capitol cuprinde diferite tipuri de itemi – de completare, cu alegere multiplă, de rezolvare etc. La finalul fiecărui capitol se pot găsi lucrările practice care se pot efectua la clasă, precum şi un test de evaluare sumativ. Aceste exerciţii care apar în auxiliar sunt în concordanţă cu programa şcolară actuală. Ele urmăresc realizarea directă a obiectivelor cadru - cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor şi a metodelor specifice domeniului; dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare a realităţii şi de experimentare, prin folosirea unor instrumente şi proceduri proprii fizicii; dezvoltarea capacităţilor de analiză şi de rezolvare de probleme; dezvoltarea capacităţii de comunicare folosind limbajul specific fizicii; formarea unei atitudini critice faţă de efectele ştiinţei asupra dezvoltării tehnologice şi sociale, precum şi a interesului faţă de protejarea mediului înconjurător.
Prin aceste exerciţii extrem de captivante, elevii asimilează mai uşor elementele de teorie a fenomenelor fizice, învaţă să aplice cunoştinţele de matematică la fizică prin realizarea de grafice, prin efectuarea de calcule mai simple, sau mai complexe. Nu în ultimul rând elevii sunt direcţionaţi înspre deprinderea abilităţilor practice prin manipularea şi utilizarea a diverse materiale, aparate şi instrumente.
Lecturând această lucrare am apreciat rigoarea ştiinţifică, modul eficient de îmbinare al aspectelor teoretice cu aspectele aplicative şi experimentele şi consider că materialul prezentat este util dezvoltării interesului pentru ştiinţe exacte, fizică în particular, recomandând publicarea acestuia în forma prezentată.
Conf. Univ. Dr. Mădălin BUNOIU

Niciun comentariu: